Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Broon Dierbenodigdheden

Broon Dierbenodigdheden is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09164041.
BTW-nummer is: NL8170.02.832.B01

 

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. 'Broon.nl': Broon Dierbenodigdheden, gevestigd aan de Burg. van Nispenstraat 32a, 7103 WJ Winterswijk, The Netherlands
1.2. 'klant': de koper van goederen, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen aan en overeenkomsten met Broon.nl voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2.2. Het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

 

3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Broon.nl. Alle uitingen van Broon.nl op de website gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
3.2. De klant ontvangt een bevestiging van de bestelling per e-mail (bestelbevestiging). Deze bevestiging is geen aanvaarding van het aanbod, maar slechts een informatie voor de klant, dat de bestelling bij Broon.nl is aangekomen.
3.3. De overeenkomst met Broon.nl komt tot stand op het moment dat Broon.nl het aanbod heeft geaccepteerd door de producten te verzenden en de verzending naar de klant via een tweede e-mail heeft bevestigd (verzendbevestiging). De koopovereenkomst komt dus tot stand op het moment dat Broon.nl een verzendbevestiging voor de artikelen heeft gestuurd.
3.4. De overeenkomst wordt door Broon.nl opgeslagen zodat de koopovereenkomst afgehandeld kan worden. Afgezien van de verstuurde verzendbevestiging is dit opgeslagen koopcontract voor de klant alleen toegankelijk, indien deze een bijzondere interesse in een nieuwe overdracht kan aantonen.
3.5. Broon.nl kan niet worden gehouden aan aanbiedingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten.
3.6. Broon.nl behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

 

4. Herroepingsclausule
Herroepingsrecht
4.1. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen heeft de klant een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruikt wordt gemaakt.
4.2. De zichttermijn van 14 dagen begint met de ontvangst van deze herroepingsclausule, echter niet voordat de goederen bij de klant zijn bezorgd. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht dient de klant Broon.nl de annulering schriftelijk (brief of e-mail) en binnen de gestelde termijn toe te sturen, of de producten binnen de gestelde termijn aan Broon.nl terug te sturen. Als datum van binnenkomst geldt de datum van het poststempel.
4.3. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Broon.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit.
4.4. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient de klant zich tot de klantenservice van Broon.nl te wenden. De klant kan de annulering ook per post sturen aan:


Broon Dierbenodigdheden
Burg. van Nispenstraat 32a
7103 WJ Winterswijk
The Netherlands
Tel.: +31 (0)6 452 135 76

 

4.5. Indien de geleverde artikelen duidelijke materiaal- of fabrieksfouten, waartoe ook transportschades worden gerekend, vertonen dient de klant dit onmiddellijk, in ieder geval binnen de termijn van 14 dagen na levering, schriftelijk bij de klantenservice van Broon.nl aan te geven.
4.6. Het retourrecht geldt niet voor artikelen die naar wens van de klant zijn aangepast en voor snel bederfelijke goederen.

Gevolgen van de herroeping
4.7. In het geval van een herroeping worden reeds betaalde bedragen en eventueel gebruik met elkaar verrekend. De klant deelt in dit geval zijn bankgegevens mee. Kan de klant het ontvangen product niet, gedeeltelijk of alleen in slechte toestand terugbezorgen dan dient de klant de waarde ervan te vergoeden. Dit geldt niet wanneer de verslechtering van het product uitsluitend is te wijten aan het controleren van het product voor gebruik. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie).
4.8. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de klant.
4.9. De waren dienen met het in het pakket meegeleverde retourformulier, voorzien van het aangevraagde retournummer, te worden teruggestuurd aan:

Broon Dierbenodigdheden Logistics
Burg. van Nispenstraat 32a
7103 WJ Winterswijk
The Netherlands

4.10. Broon.nl betaalt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten voor het toezenden binnen 30 dagen aan de klant terug.

 

5. Garantie

5.1. Al hetgeen in dit artikel wordt bepaald omtrent de garantie van producten geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de klant toekent.
5.2. De garantie vervalt als er reparaties door derden zijn verricht, bij gebreken die zijn ontstaan door oneigenlijk gebruik, als het artikel slecht onderhouden is of als er sprake is van nalatigheid.
5.3. Voor alle gebreken of fouten van artikelen die optreden tijdens de wettelijk bepaalde garantietermijn bestaat voor de klant de mogelijkheid te kiezen uit reparatie, vervanging of een (deel-)vergoeding van de aankoopprijs. In geval van bijzondere wettelijke voorwaarden heeft de klant vergaande aanspraak op compensatie of vermindering van het aankoopbedrag, alsook op vergoeding van de schade in plaats van de inwilliging en de vervanging van de vergeefse uitgaven.
5.4. Het recht op garantie, financiële compensatie of vermindering van het aankoopbedrag bestaat alleen indien de tegenaanspraak onbetwist rechtsgeldig wordt verklaard of schriftelijk door Broon.nl is erkend.
5.5. De wettelijk bepaalde garantietermijn bedraagt twee jaar.

 

6. Prijzen
6.1. De prijzen op het tijdstip van de bestelling zijn geldig.
6.2. Alle prijzen zijn in euro´s en inclusief het in het te leverende land geldende BTW-percentage.
6.3. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het versturen van de order wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten via de website van Broon.nl gecommuniceerd.
6.4. De thans geldende verzendkosten van bestellingen binnen Nederland staan duidelijkk op de internetsite vermeld.


7. Levering en levertijd
7.1. Op voorraad zijnde producten worden door Broon.nl in beginsel binnen zeven dagen verstuurd. Broon.nl zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Mocht Broon.nl de betaling inmiddels ontvangen hebben dan zal Broon.nl per ommegaande de gedane betaling terugstorten.
7.2. Indien Broon.nl een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een definitieve termijn. Afhankelijk van de leveringssituatie op de markt, behoudt Broon.nl zich het recht voor de levering op te schorten.

 

8. Betaling
8.1. Alle door Broon.nl aangeboden betalingsmogelijkheden zijn volledig veilig. De klant kan bij Broon.nl betalen via:
iDEAL
iDEAL is een veilige vorm van internetbankieren waarbij de klant tijdens de bestelling naar de internetbankiersite van zijn bank wordt geleid. In de vertrouwde omgeving van de bank kan de klant de betaling van zijn bestelling veilig afhandelen. Nadat de klant een bevestiging van zijn bank heeft ontvangen keert de klant terug naar Broon.nl en ontvangt een bestelbevestiging.
iDEAL werkt samen met deze Nederlandse banken: ABN Amro, ASN Bank, Fortis, Friesland Bank, ING, Rabobank, SNS Bank en SNS Regio Bank.

Rekeninghouder: Broon Dierbenodigdheden
Bankrekening: NL38RABO 0126.3629.20
Bank: Rabobank
Plaats: Groenlo

8.2. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie.

 

9. Tegoedbonnen
9.1. Bij het inleveren van een tegoedbon (ook genoemd couponcode) dient de klant op de specifiek geldende voorwaarden zoals het minimum bestelbedrag, de geldigheidsduur, etc. te letten.
9.2. Per bestelling kan slechts één tegoedbon of één korting worden gebruikt.
9.3. Een verzilvering of verrekening achteraf is niet mogelijk.
9.4. Het doorverkopen van tegoedbonnen of kortingen is niet toegestaan.

 

10. Eigendomsvoorbehoud
10.1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant aan al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Broon.nl verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.

 

11. Privacy
11.1. Broon.nl respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website. Lees voor meer informatie de privacyverklaring van Broon.nl.

 

12. Slotbepalingen
12.1. Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Broon.nl is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing met uitzondering van de regels van het internationaal en het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (CISG).